Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als gebruiker. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
FutureFootballProfs: gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 706611833 handelend onder de naam Future Football Profs (FFP).
Website: de website van FFP, te raadplegen via www.futurefootballprofs.nl  en alle bijbehorende sub domeinen.
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met FFP en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen FFP en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van FFP zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor FFP slechts bindend, indien en voor zover deze door FFP uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van FFP afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. FFP kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van FFP afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. FFP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van FFP en het voldoen aan de daarbij door FFP gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FFP onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft FFP het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. FFP kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien FFP op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. FFP is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of FFP daarvan in kennis te stellen, zodat FFP gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door FFP is ontvangen, voert FFP de dienst met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk uit.
5.2. FFP is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de diensten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien FFP de diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. FFP raadt Klant aan de geleverde diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. FFP is gerechtigd een soortgelijke dienst van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals de bestelde, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met FFP binnen 14 dagen , zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.6.2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Diensten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan FFP volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. FFP is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door FFP een aparte garantie op de diensten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. FFP staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.3. Indien de afgeleverde dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt FFP daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien FFP de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een dienst (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van FFP dan kan hij bij FFP telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. FFP geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal FFP binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 FFP)  is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op haar website, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10.2 FFP sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de Website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de Website te gebruiken en/of te raadplegen.

10.3 Door gebruik van de Website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de FFP in geval FFP (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Artikel 11. Hergebruik van bijdragen

Door gebruik te maken van de Website geeft Klant  toestemming om zijn bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

Artikel 12. Persoonsgegevens
10.1. FFP verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. Door gebruik te maken van de Website geeft Klant  toestemming om zijn bijdrage, waaronder begrepen maar niet beperkt afbeeldingen, video-opnamen, te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2.De inhoud van de website van FFP ,of de inhoud van enige andere onder het intellectueel eigendomsrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, mag zonder toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

Artikel 14. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar FFP gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Future Football Profs
telefoon: 0613461181
e-mail: info@futurefootballprofs.nl